ALGEMENE VOORWAARDEN, RETOURBELEID EN PRIVACY STATEMENT

van: Memories of Damascus gevestigd te Best

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Memories of Damascus: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Cliënt: de wederpartij van Memories of Damascus.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Memories of Damascus en een cliënt waarop Memories of Damascus deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. De door Memories of Damascus gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Memories of Damascus is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 2. Opdrachten tot verzorging van catering worden, indien de prijs afhankelijk is gesteld van het aantal deelnemers en dit aantal bij de opdracht voorlopig is opgegeven, slechts aanvaard onder de voorwaarde, dat ten minste 5 werkdagen voor het plaatsvinden van het evenement, het juiste aantal deelnemers door de wederpartij aan Memories of Damascus is medegedeeld. Memories of Damascus is gerechtigd hiervan schriftelijk mededeling te verlangen, tenzij anders afgesproken.
 3. Prijzen voor het verzorgen van (al dan niet complete) catering worden berekend aan de hand van het aantal door de wederpartij opgegeven personen. Hiervoor gelden de in artikel 5 neergelegde betalingscondities. Indien bij de opdracht geen voorbehoud voor het aantal deelnemers is gemaakt wordt meerverbruik achteraf op nacalculatiebasis aan de wederpartij in rekening gebracht. Indien de wederpartij niet voldoet aan de verplichting tot opgave van het aantal deelnemers, is Memories of Damascus gerechtigd de prijs naar het voorlopig opgegeven aantal deelnemers te berekenen.
 4. Memories of Damascus is gerechtigd om prijsstijgingen, die zich voordoen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, aan de wederpartij in rekening te brengen, waarbij wordt uitgegaan van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie, dan wel enig daarvoor in de plaats komend indexcijfer. Prijsstijgingen op basis van het hiervoor genoemde indexcijfer, zullen eerst met ingang van 1 januari van enig jaar volgend op het kalenderjaar waarbinnen de betreffende overeenkomst tot stand kwam, aan de wederpartij in rekening gebracht worden.

Artikel 4. Betaling

 1. Bij een totaal bedrag van €1000.- of meer betaalt de cliënt bij het ondertekenen van de overeenkomst 25% van de totaalprijs. Het resterende bedrag zal uiterlijk 48 uur voor de dienstverlening contant of per banktransfer of per elektronische betaling betaald worden.
 2. Indien de aanbetaling niet tijdig geschiedt, heeft Memories of Damascus het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling te ontbinden, zonder dat cliënt uit dien hoofde tot enige schadevergoeding gerechtigd is. Een en ander met voorbehoud van alle rechten van Memories of Damascus.
 3. Eventueel te maken incassokosten komen volledig voor rekening van cliënt. 
 4. Indien cliënt niet binnen 14 dagen aan zijn betalingsverplichting voldoet, is cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim en zal hetgeen cliënt aan Memories of Damascus is verschuldigd, worden vermeerderd met buitengerechtelijke incassokosten. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 115,-.

Artikel 5. Annulering door cliënt

 1. Bij annulering na de definitieve bevestiging is cliënt te allen tijde verplicht € 25,- administratiekosten te betalen
 2. Bij annulering van 2 tot 1 weken voor de afgesproken leveringsdatum is cliënt verplicht 20% van de totaalprijs te betalen.
 3. Bij annulering van 7 tot 2 dagen voor de leveringsdatum is cliënt verplicht 50% van de totaalprijs te betalen.
 4. Bij annulering binnen 48 uur voorafgaande voor de leveringsdatum is cliënt verplicht 100% van de totaalprijs te betalen.
 5. Annulering kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail gebeuren, bij voorkeur vooraf gegaan door zo spoedig mogelijke telefonische melding van de annulering.

Artikel 6. Annuleringen door Memories of Damascus

 1. Memories of Damascus is gerechtigd om wegens overmacht de overeenkomst te annuleren. Als overmacht zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst door Memories of Damascus zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren redelijkerwijs onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Memories of Damascus gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst alsmede alles wat voor voornoemde als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt. Zo mogelijk biedt Memories of Damascus onder dezelfde voorwaarden aan de wederpartij (een) vervangende mogelijkheid / mogelijkheden aan op het overeengekomen tijdstip dan wel in een andere periode.
 2. In het geval bedoeld in lid 1 heeft de wederpartij het recht het door Memories of Damascus geboden alternatief te weigeren. Een weigering dient schriftelijk en uiterlijk 1 week na aanbod aan Kokkies Catering kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan het aanbod is aanvaard.

Artikel 7. Deelannulering

 1. Bij vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% zijn de annuleringsbepalingen van artikel 5 van deze voorwaarden van toepassing.
 2. Voor extra deelnemer die niet 48 uur voorafgaand aan de levering is aangemeld zal een prijs naar redelijkheid extra in rekening worden gebracht.

Artikel 8. Aansprakelijkheid cliënt

 1. Cliënt is aansprakelijk voor door cliënt en haar gasten en medewerkers veroorzaakte schade aan eigendommen van Memories of Damascus, medewerkers of derden.

Artikel 9. Klachten

 1. Eventuele klachten over de geleverde diensten, inclusief catering, dienen direct op de avond zelf gemeld te worden.
 2. Memories of Damascus kan nooit voor een hoger bedrag aansprakelijk worden gesteld dan het totaal bedrag overeengekomen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze voorwaarden en alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden en onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Bosch
 3. Geschillen worden geacht te bestaan op het moment dat één van de partijen daarvan aan de andere partij schriftelijke mededeling doet.

 

LEVERING- EN RETOURBELEID


Uw bestelling wordt (tenzij anders afgesproken en/of vermeld) de dag nadat u de bestelling geplaatst heeft, verzonden.

Producten die u via onze webwinkel koopt hebben slechts een beperkte houdbaarheid en kunnen daarom niet geretourneerd worden. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.


Het kan natuurlijk gebeuren dat u, ondanks onze uiterste inzet, ontevreden bent over onze producten en/of onze service. Hierover gaan we natuurlijk graag met u in gesprek, om een geschikte oplossing te vinden. Bewaar indien u ontevreden bent over ons product in ieder geval het product en de verpakking. 


PRIVACY STATEMENT

 

Memories of Damascus, gevestigd aan De Run 21, 5684 PW Best, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.memoriesofdamascus.nl/

De Run 21, 5684 PW Best

0620777624

Anouk Willemsen-Habanakeh is de Functionaris Gegevensbescherming van Memories of Damascus. Zij is te bereiken via bestellen@memoriesofdamascus.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Memories of Damascus verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

Persoonsgegevens die wij verwerken

Memories of Damascus verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Memories of Damascus verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: n.v.t.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bestellen@memoriesofdamascus.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Memories of Damascus verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (indien u zelf heeft aangegeven deze te willen ontvangen)
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Memories of Damascus verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Memories of Damascus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn. 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Memories of Damascus deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Memories of Damascus blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Memories of Damascus uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Memories of Damascus verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Memories of Damascus gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar bestellen@memoriesofdamascus.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Memories of Damascus zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Memories of Damascus wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Memories of Damascus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via bestellen@memoriesofdamascus.nl

 

Download als .txt